Posts Tagged ‘ideeën’

Evolutie van ideeën

dinsdag, maart 29th, 2016

evolutie-van-ideeen-citaat-taleb

Als Taleb in het voorgaande citaat gelijk heeft en de evolutie van ideeën vindt pas plaats met het overleven of overlijden van de dragers van die ideeën, dan kunnen er generaties overheen gaan voor oude ideeën echt zijn verdwenen.

Of heeft hij ongelijk?!

Ideeën overleven soms ook omdat ze geen kwaad kunnen. Dat klopt. Vervlogen ideeën kunnen zo maar weer opnieuw opvlammen. Dit geldt meer voor ideeën, dan voor de toevallige mutaties die de evolutie in de natuur voeden. Ideeën liggen niet alleen vast in de mensen die deze ideeën meedragen, maar ook op allerlei informatiedragers. Ideeën lijken maar niet uit te kunnen sterven. Soms worden ze een poosje vergeten, en opeens pikt iemand ze weer op.
Is de maatschappij zo verweven geraakt dat zelfs de meest abjecte ideeën zodoende beschermd worden? Missen we wellicht juist het reinigende effect van de evolutie? In de natuur sterven vele soorten uit. Menselijke voorwerpen en ideeën hebben echter de neiging om maar niet te willen verdwijnen (lees ook: “De toekomst”). Hoe komt dit?

Veel ideeën zijn niet onderscheidend genoeg. Dus leveren ze geen voor- of nadeel op. Dat soort ideeën overleeft ook. Net als allerlei zaken in de natuur overleven die geen enkel voordeel meer opleveren, maar ook geen nadeel. Ons stuitje bijvoorbeeld.
Veel voorwerpen blijven voortbestaan. Er zijn voldoende niches waarbinnen ze kunnen overleven, biotopen waarin ze floreren. Vaak als nostalgisch voorwerp, als decoratie.
Mensen houden de geschiedenis vast. Ideeën die echt beter zijn, zoals samenwerking tussen landen (de EU bijvoorbeeld) of vrede vertonen zelf weinig glans. Mensen vertonen een hang naar het sensationele. Daardoor gaan niet-spectaculaire, maar waardevolle ideeën soms verloren.
Mensen vertonen een hang naar uitgesproken denkbeelden, naar het gemakkelijk begrijpbare. De nuance verliest het daarvan.

Ideeën op zich vertonen biologisch gezien onvoldoende voor- of nadeel.

Bedrijven in een markt zijn aan evolutionaire processen onderworpen. Ideeën die deze bedrijven drijven, hebben effect op hun vermogen te overleven en op hun kansen op succes.
Die ideeën zijn, gezien het voorgaande, kwetsbaar. Want ook voor bedrijven geldt dat waardevolle ideeën vaak niet spectaculair, nauwelijks benoembaar zijn en daardoor snel veronachtzaamd worden.
Veel theorieën zijn op zich voor bedrijven niet schadelijk. Hooguit kan je stellen dat ze veel managementaandacht en middelen vergen. Dat vormt een nadeel.

Wat zijn de evolutionaire drijvers van bedrijven? Nou, bijvoorbeeld:
• Creativiteit
• Lef
• Beweeglijkheid
• Flexibiliteit

Maar, een uitstekend product met een langdurige aanhoudende vraag tegen een redelijke prijs, dat werkt ook positief.

Mensen hebben geen collectief geheugen. Bovendien worden herinneringen in de loop van de tijd slechter onthouden, ze worden vager en vager. De herinnering aan de oorlog voorkomt een tijdje de volgende oorlog. Maar, als hij verzwakt, en als hij bij jongeren ontbreekt, dan slaat de vlam gewoon weer in de pan.

Ik besef het. Dit is geen opbeurend verhaal.

Boekbespreking: “Antifragile

Emergence van ideeën

zondag, maart 27th, 2016

emergence-van-ideeen-citaat-popper

Hoe dringt nieuwe kennis door in de inner crowd, de smalle en de brede massa? Iets raakt in kleine kring bekend en wordt binnen die kring evident. Het kost tijd voor er een grotere kring ontstaat waarbinnen die evidentie leeft. Dan komt de kennis in handboeken en schoolboeken terecht. Daarna leert iedereen het op die manier en wordt het common sense of common knowledge.

Maar, dat wil nog niet zeggen dat alle beste ideeën het tot het niveau van common sense/knowledge brengen. Ook wil het niet zeggen dat de common knowledge juist is.

Hele goede ideeën kunnen verloren gaan door geloof in iets dat tot schijnbaar betere ideeën leidt.
Dat die ideeën niet beter waren komt nooit meer aan het licht, simpelweg omdat de oude ideeën uit het algemene bewustzijn zijn verdwenen.
Zo kunnen ook waanideeën bij grote groepen mensen postvatten.
De confrontatie blijft uit. Want wat onbekend is (ofwel: uit het collectieve bewustzijn verdreven) wordt nooit vergeleken met datgene wat wel bekend is. Dat kan namelijk niet, anders was het onbekende, de verloren kennis, niet onbekend.

schema

Het aantal kenners en toepassers wordt steeds groter. Het wordt moeilijker om nieuwe ideeën te introduceren die in de plaats van de oude zouden moeten komen. Hoe meer we met zijn allen (menen te) weten, hoe meer ideeën vastroesten? Ze worden onbekritiseerd doorgegeven. Ze krijgen alle kans om zich voort te planeten binnen de groep aanhangers. Kennis is incestueus.

Idea Killing

dinsdag, september 29th, 2015

idea-killing

Organisaties zijn gebaat bij innovatie. Innovatie is gebaat bij nieuwe ideeën. Ideeën moet je daarom de ruimte geven luidt het adagium. Het negeren of doden van ideeën hoort daar niet bij. Dat doodt creativiteit en demotiveert de inbrengers van de ideeën.

Maar, van alle ideeën die bedacht worden zijn er meestal maar een paar echt de moeite waard en/of levensvatbaar. Vooral onervaren mensen kunnen met de meest onnozele naïeve ideeën komen. Echt waar! Daar staat tegenover dat oudere meer ervaren medewerkers wellicht te weinig hun ideeën uiten. Waarschijnlijk omdat zoveel van hun ideeën in het verleden vroegtijdig zijn overleden.

Dus ideeën de ruimte geven, dat moet. Mensen die ideeën uiten moet je koesteren en waardering geven.

Maar:
Idea Killing is part of the management job

De kunst is dus om met alle respect die vereist is, wel duidelijke keuzes te maken.

Nieuwe ideeën?

dinsdag, mei 27th, 2014

Het duurt lang voor nieuwe ideeën post vatten. Het duurt nog langer voor nieuwe ideeën in de tekstboeken van de scholen landen. En tegen die tijd blijken veel van die nieuwe ideeën achterhaald. Ze zijn verouderd. Vrijwel iedereen leeft op basis van verouderde kennis. Je zou kunnen zeggen: niet erg, want via internet kan je altijd de laatste kennis vinden. Dat is juist, maar we weten niet wat we niet vinden. We hebben altijd blinde vlekken omdat de laatste kennis ons ontgaat. Of omdat die kennis pas op de veertigste pagina van je google- zoekresultaten staat. En zover komen we nooit!
Daarnaast is het ondoenlijk naar de laatste kennis te gaan zoeken op momenten dat we moeten handelen. Ons handelen is dus vrijwel altijd gebaseerd op verouderde kennis.

Hiërarchie en verandering

woensdag, januari 1st, 2014

mgt-191-20131117-22-14-ik-ben-nieuw-en-heb-frisse-ideeen_bewerkt-1

Organisaties leggen met hun organogrammen hun hiërarchie vast. Niet al die organisaties zijn ook hiërarchisch. Een organisatie noemen we hiërarchisch als de medewerkers weinig te vertellen hebben en als iedere managementlaag minder heeft te vertellen dan de bovenliggende laag. Misschien dat mensen dat logisch en “normaal” vinden. Maar, dat hoeft niet. Er zijn zat organisaties waar de beïnvloedings- en machtslijnen heel anders lopen dan de “hiërarchische” lijn. Sommige medewerkers kunnen veel meer voor elkaar krijgen dan managers die twee lagen “hoger” functioneren. Dit komt doordat er een onderscheid bestaat tussen de formele en de informele organisaties. Sommige organisaties lijken heel strak hiërarchisch georganiseerd, terwijl de managers in die hiërarchie nauwelijks macht hebben. De informele organisatie is dan belangrijker voor “het spel”, dan de formele. Het kan een nieuwe medewerker jaren kosten om de informele organisatie door te krijgen, terwijl de formele in een oogopslag is af te lezen uit een organigram.
Lees meer…

Survival of the fittest ideas

donderdag, juli 11th, 2013

De praktische waarde van wetenschappelijk werk is vaak erg klein. Nieuwe inzichten kunnen slechts met grote inspanningen en omzichtigheid bewezen worden. Als er op die manier nieuwe “waarheden”ontstaan, dan blijken ze vaak na verloop van tijd weer falsifieerbaar. Voor alle dagelijkse problemen en probleempjes is de wetenschap onbruikbaar en ook voor toekomstvoorspellingen is de wetenschap vaak niet erg van nut. Taleb geeft de volgende noties over wat belangrijk is om de toekomst te begrijpen.

To understand the future, you do not need technoautistic jargon, obsession with “killer apps,” these sort of things. You just need the following: some respect for the past, some curiosity about the historical record, a hunger for the wisdom of the elders, and a grasp of the notion of “heuristics,” these often unwritten rules of thumb that are so determining of survival. In other words, you will be forced to give weight to things that have been around, things that have survived.

Dat laatste is interessant. Taleb beschouwt ideeën en gedrag op hun bruikbaarheid, hun geschiktheid. De beste ideeën en gedrag overleven. Die overlevende zaken zijn, volgens Taleb, de ideeën en het gedrag die je het hoogst moet waarderen. Hij gaat nog verder:

If something that makes no sense to you (say, religion—if you are an atheist—or some age-old habit or practice called irrational); if that something has been around for a very, very long time, then, irrational or not, you can expect it to stick around much longer, and outlive those who call for its demise.

Als iets er al heel lang is, dan moet het wel heel nuttig voor ons zijn, zo is de impliciete gedachtengang die hier achter ligt. Dat is niet geheel juist.
Sommige mutaties houden stand omdat ze geen evolutionair nadeel hebben. Ze hebben geen voordeel, maar ook geen nadeel. In dat geval kunnen ze ook heel lang voortbestaan. Ofwel: duidelijk is dat dingen die al heel lang voortbestaan in ieder geval evolutionair geen nadeel opleveren. Dat wil nog niet zeggen dat ze een voordeel hebben.

Bron citaten: Antifragile, Nassim Nicholas Taleb.
Boekbespreking Antifragile.

Heilige plattegronden

zaterdag, november 26th, 2011

Wij mensen hebben de neiging meningsverschillen te vertalen in ethische verschillen. Daarbij zijn onze eigen ideeën uiteraard goed en de ideeën van de anderen uiteraard fout. Goed en fout vertalen we als goed en kwaad. Mensen met andere ideeën worden dan vertegenwoordigers van het kwaad. Het kwaad bezorgt ons angstgevoelens, we zien de anderen als bedreigend. Een tamelijk onschuldig meningsverschil kan leiden tot fanatisme en strijd. Strijd die meer kapot maakt en meer ellende veroorzaakt dan dat de oorspronkelijke verschillen ooit rechtvaardigden.

Quinn zegt er in Persoonlijk meesterschap in management het volgende over.

Het potentieel beheersbare verschil tussen conservatieven en liberalen wordt omgezet in een niet beheersbaar verschil tussen goed en kwaad. Vanwege de geheel negatief-positieve structuur van de taal raken beide partijen vastgebakken aan wat ze als de enige ethische mogelijkheid beschouwen. Zoals Hampden-Turner opmerkt, leidt deze situatie tot diverse problemen. Aangezien geen overeenstemming kan worden bereikt over de premissen - en omdat beide partijen zich bedreigd voelen door de ander en zichzelf niet kunnen zien zoals de ander hen ziet - kan er geen echte interactie en communicatie plaatsvinden. Het is dan onvermijdelijk dat beide partijen blind blijven voor het gezichtspunt van de ander. Omdat beide ideeënstelsels een gesloten geheel vormen, gaan beide partijen steeds meer beseffen dat hun eigen theorieën niet al te goed volgen en verklaren wat er in werkelijkheid gebeurt. Beide partijen worden steeds sterker bedreigd doordat ze met hun ethische plattegrond de realiteiten steeds minder goed kunnen voorspellen. Deze frustratie is vaak aanleiding voor de behoefte om de “plattegrond zelf” te vereren, dat wil zeggen de plattegrond zelf heilig te maken terwijl men de realiteit ontkent. Feedback, leren, zich aanpassen en transformatie zijn alle bij voorbaat uitgesloten.

Met de plattegrond wordt bedoeld een verbeelding van de werkelijkheid, een vereenvoudigde voorstelling van de werkelijkheid, een sjabloon. De plattegrond wordt voor reëler gehouden dan de werkelijkheid. Men reageert en handelt vanuit de plattegrond en is blind voor alles in de realiteit wat anders blijkt dan de plattegrond. De plattegrond staat vast, voor eeuwig lijkt het. De werkelijkheid verandert voortdurend. Wie op de plattegrond blijft vertrouwen verdwaalt na verloop van tijd hopeloos. En heeft het zelf niet door.
Bij hen die in plattegronden geloven helpt redeneren en argumenteren niet meer. Feiten die met de plattegrond in tegenspraak zijn worden genegeerd. De waarheid staat vast. En die waarheid is onjuist. Vertel dat maar eens aan degene die in de plattegrond gelooft.